Årsmöte 2022

Den 26:e februari kommer det att vara årsmöte i Kattcons lokal kl 13:00. Om ni har motioner eller övriga frågor som ni önskar ska vara med på årsmötet skall de komma in till styrelse senast den 11:e februari kl 16:00 så styrelsen hinner lägga in allt i dagordningen för mötet.

Styrelsen går att kontakta via fliken Kontakta Kattcon

Preliminär Dagordning för Kattcon årsmöte 2022
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Mötets behörighet
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9. Ekonomisk berättelse för förra året
10. Revisorns berättelse för förra året
11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Val av årets styrelse
15. Val av årets revisor
16. Val av årets valberedare
17. Motioner
    a. Namnbyte på föreningen
18. Tema för kattcon 2023
19. Årets Kattcon’are för år 2021
20. Övriga frågor
    – Diskningen behöver skötas mer ordentligt annars kommer porslinet att plockas bort.
21. Mötets avslutande

Bookmark the permalink.

Comments are closed.