Dagordning: Årsmöte 2023

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Mötets behörighet
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 9. Ekonomisk berättelse för förra året
 10. Lucas Falk – Studiefrämjandet, informerar om hur det ekonomiska stödet från Studiefrämjandet fungerar
 11. Revisorns berättelse för förra året
 12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 13. Årets verksamhetsplan
 14. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 15. Val av årets styrelse
 16. Val av årets revisor
 17. Val av årets valberedare
 18. Motioner
  a) Hyreskontrakt
  b) Konvent
 19. Tema för kattcon 2024
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande
Bookmark the permalink.

Comments are closed.