Stadgar

 

Detta är en kopia av stadgarna och ej det faktiska styrande dokumentet.
Vid ändring av stadgarna kan det ta ett tag innan denna sida blir uppdaterad. 

Senast Uppdaterad: 2018-03-11

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är KattCon

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Katrineholm

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

§4 Syfte
Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.
I styrelsemöten behövs endast en justerare.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 Mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12 val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) övriga frågor
16) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt .
Nedlagda röster räknas ej.
Vid lika röstetal bordläggs ärendet.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

§18 Övriga frågor på årsmötet
Övriga frågor skall lämnas in minst två veckor före årsmötets utsatta datum för att årsmötet skall ta upp övriga frågor.

§19 Valberedningens arbetssätt
Valberedning skall två veckor innan årsmötet fått nomineringar till styrelsen, revisor och valberedare. Nominerngar som kommer efter tvåveckor före utsatt datum för årsmötet behöver valberedningen inte ta upp som nominingar.

§20 Alkohol innehav och förtäring
Förtäring och innehav av alkoholhaltiga dryck, mat, godis och liknande som kan förtäras är totalt förbjudet på spelkonvetet Kattcon. Överträdelse medför avvisning från spelkonventet Kattcon. Beslut om hur stor skada medlemmen har gjort fattas av styrelsen enligt §7.
I övriga evenemang i regi av KattCon är förtäring av alkoholhaltiga drycker överstigande 2,2% i alkohol förbjuden. Överträdelse medför avvisning från evenmanget. Beslut om hur stor skada medlemmen har gjort fattas av styrelsen enligt §7.
Personer som visar på tydliga tecken för intagandet av alkohol, så kallad berusning, på KattCons evenemang och arrangemang avvisas omedelbart. Medlemmar i föreningen KattCon som visar på tydliga tecken för intagandet av alkohol, så kallad berusning, på KattCons evenemang och arrangemang skall anses ha gjort storskada för föreningen enligt §7.

Comments are closed.